flag header

Tin tứcĐiểm nóng

Rèn luyện phẩm chất đạo đức, chống nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng

Ngày đăng 13/07/2018 Lượt xem: 2616

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã thống nhất nhận diện theo 27 nhóm biểu hiện phân theo 3 cụm là: về tư tưởng chính trị; về đạo đức lối sống; về tự chuyển hóa, tự diễn biến. Trong Nghị quyết quan trọng này, vấn đề rèn luyện phẩm chất đạo đức chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được Trung ương xem là một trong những giải pháp chủ yếu để ngăn chặn tình trạng này. Việc Trung ương ban hành Nghị quyết này chính là sự tiếp nối những nội dung đã được Đại hội lần thứ XII của Đảng thông qua. Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã được xác định là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...”.

Nghị quyết chỉ ra rất nhiều các biểu hiện như phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ; phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hoá" quân đội và công an; móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật; có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan v.v…

Như vậy, có thể thấy Nghị quyết đã xác định “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là tình trạng tiêu cực, là sự tự biến đổi, thay đổi tư tưởng chính trị trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, đi ngược mục tiêu lý tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng và bản chất của chế độ XHCN ở Việt Nam; làm giảm sút sức chiến đấu của Đảng, dẫn đến triệt tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; gây tâm lý hoài nghi, bất mãn, gây hoang mang, rối loạn xã hội.

Trong 9 biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa mà Đảng chỉ ra còn cho thấy tính chất cực kỳ nguy hiểm của nó trong bối cảnh hiện nay khi các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề này, nhất là thông qua những cán bộ thoái hóa, biến chất trong đội ngũ để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm không chỉ xâm nhập từ bên ngoài mà còn tác động từ bên trong nhằm phá hoại, bạo loạn lật đổ dẫn đến làm vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Điều này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được tổ chức vào ngày 9-12, đó là: “Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”.

Trong Nghị quyết quan trọng này, Trung ương đã chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp căn bản, trong đó có những giải pháp được kế thừa từ các Nghị quyết trước đây của Đảng về xây dựng Đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; có những giải pháp mới được bổ sung; trong đó mục tiêu, quan điểm chung là: Kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và bảo đảm các nguồn lực để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cùng với 9 biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là 9 nhóm giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, hàng hằng năm, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Phát huy vai trò, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hoàn thiện quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Chú trọng nắm tình hình và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng quy định xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nghiêm trọng. Tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhìn lại 9 nhóm giải pháp mà Nghị quyết đề ra, nhận thấy có nội dung rất quan trọng có mặt trong hầu hết các giải pháp chính là rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viện để bản thân họ tự hoàn thiện mình, nâng cao sức tự đề kháng trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự cám dỗ, mua chuộc, lôi kéo của các thế lực thù địch với mục đích cuối cùng là làm trong sạch đội ngũ đảng viên của Đảng.

                                                                                                                                                       Viết Phước