flag header

Tin tứcChống DBHB

Bác bỏ những luận điệu phản động, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng nhân vụ Việt Á

Ngày đăng: 15-06-2022 Lượt xem: 1378

Thời gian gần đây, lợi dụng sự kiện "đại án Việt Á" xảy ra, nhất là việc những cá nhân và các cơ quan liên quan đến Việt Á lần lượt bị các cơ quan chức năng, khởi tố, bắt giam để phục vụ điều tra, mang xã hội xuất hiện nhiều tin bài xấu, độc, không chỉ xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác cán bộ, công tác đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam mà còn đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Loạt tin bài này núp bóng dân chủ, đòi thực thi dân chủ tư sản khi đổ lỗi cho những vấn đề đang xảy ra trong thực tiễn là do Đảng "sai lầm" khi lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; khi thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ dân chủ trong Đảng.  Đặc biệt, chúng còn xuyên tạc và cho rằng: Đảng Cộng sản cầm quyền hiện nay là đảng của quan liêu, đảng của người giàu"; cán bộ, đảng viên đã khác thời "nếm mật, nằm gai" và "thay da đổi thịt để trở thành giai cấp bóc lột mới, vừa tham nhũng vừa ăn của dân không chừa một thứ gì"… Vì thế, "nếu Đảng không dân chủ hóa" thì Đảng "phải nhường chỗ cho một Tập hợp dân chủ mới/Tập hợp dân chủ đa nguyên đứng ra làm thay".

Trước sự suy diễn, bịa đặt, xuyên tạc của các phần tử phản động, cơ hội, suy thoái theo đuôi thế lực thù địch nhằm bẻ cong sự thật, kích động và đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng như đã nêu trên, cần phải khẳng định chắc chắn rằng:

Thứ nhất, không thể quy chụp rằng việc Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng có nghĩa là Đảng "đặt nền tảng trên một ý thức hệ đã được chứng minh là sai" như luận điệu của các thế lực thù địch.

Nói tới chủ nghĩa Mác - Lênin thì không thể không khẳng định tính cách mạng và khoa học, thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật cùng hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân cách mạng gắn liền với Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, tiến tới xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Nói tới tư tưởng Hồ Chí Minh thì không thể phủ nhận rằng tư tưởng Hồ Chí Minh đã được vận dụng sáng tạo, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam và sự cộng hưởng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với thời gian, sức sống, giá trị hiện thực và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận.

Vì thế, có thể khẳng định rằng, nếu không kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, không vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam thì cũng không có những thành tựu của nhân dân Việt Nam đạt được trong hơn 92 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi lịch sử cách mạng hiện đại đã chứng minh rằng, dù đã từng trải qua nhiều thử thách, trong đó có những thử thách tưởng chừng như không vượt qua nổi, nhưng nhờ kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn (tiếp tục được khẳng định trong văn kiện các kỳ Đại hội của Đảng; trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Việt Nam từ một nước thuộc địa và phụ thuộc đã trở thành một nước độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam không chỉ kiên cường đánh thắng những thế lực ngoại xâm, đế quốc, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc mà còn xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành sự nghiệp đổi mới và đạt được những kết quả to lớn có ý nghĩa lịch sử trong hơn 35 năm đổi mới và hội hập quốc tế.

Hơn nữa, trong Đảng, mọi cán bộ, đảng viên đều kiên định lý tưởng cộng sản, kiên đình con đường đã chọn; đều nhận thức rõ và không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị để vừa kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa tỉnh táo, chủ động bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Cho nên, chắc chắn không có việc, trong khi Đảng "liên tục hô hào giữ vững ý thức hệ cộng sản", thì "trong thâm tâm gần như tất cả đảng viên cán bộ đều khước từ ý thức hệ đó" như các đối tượng phản động quy chụp, bịa đặt.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận được rằng, trong Đảng cũng đã có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đó là những người đã rời xa lý tưởng cách mạng của người cộng sản, dao động, hoài nghi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; đã nhân danh dân chủ và nhân quyền để cổ xúy cho kiểu dân chủ tư sản, đòi thực thi đa đảng. Đó là những người đã sa vào "bẫy đường phèn" của chủ nghĩa cá nhân, lợi dụng quyền hạn và chức vụ để tham ô, tham nhũng nhằm trục lợi bất chính. Sự thật thì, đây chỉ là một bộ phận và bộ phận những kẻ suy thoái này đã, đang và tiếp tục được nhận diện, chỉ ra, kịp thời đấu tranh, xử lý để làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị. Đây là những con sâu mọt, chứ không phải là toàn Đảng đã xa rời lý tưởng cộng sản, và suy thoái, cho nên, chắc chắn không có việc "ý thức hệ cộng sản đang cáo chung" trong Đảng Cộng sản Việt Nam như sự xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thứ hai, bất chấp sự chống phá của các thế lực thù địch thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn khẳng định được vai trò lãnh đạo trong hệ thống chính trị; khẳng định việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ

Dù là ai, nhân danh và núp bóng dưới chiêu bài nào thì cũng không thể phủ nhận được sự thật lịch sử, khi mà sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu khách quan, không chỉ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mà còn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, sự lãnh đạo/cầm quyền của Đảng không chỉ được khẳng định trong tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng mà còn cho thấy Đảng đã không ngừng xây dựng và chỉnh đốn, để xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của nhân dân.

Thực tế, việc các nhà "ngáo dân chủ tư sản" cho rằng "sau hơn ba thập niên mất lý tưởng" (dụng ý nói sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu) thì "Đảng Cộng sản cũng đã mất luôn đoàn kết trong nội bộ" chỉ là sự bịa đặt vô căn cứ. Không có cơ sở nào để nói Đảng Cộng sản Việt Nam mất đoàn kết nội bộ, bởi từ Trung ương xuống đến địa phương, mỗi tổ chức cơ sở Đảng đều được tổ chức và hoạt động thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ; đều là một khối đoàn kết trong tư tưởng và hành động.

Cùng với đó, luận điệu phản động cho rằng ở Việt Nam không có dân chủ; nhân dân không được làm chủ; dân chủ chỉ là hình thức, mỵ dân về bản chất là một trong những chiêu trò của các thế lực thù địch trong thực thi chiến lược "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam. Trong tư tưởng của V.I.Lênin, thì “chế độ tập trung dân chủ, một mặt, thật khác xa chế độ tập trung quan liêu chủ nghĩa, và, mặt khác, thật khác xa chủ nghĩa vô chính phủ”[1] và sẽ “không có gì sai lầm bằng việc lẫn lộn chế độ tập trung dân chủ với chủ nghĩa quan liêu và với lối rập khuôn máy móc”[2]. Cho nên, tập trung dân chủ là nguyên tắc rường cột chỉ đạo toàn bộ, xuyên suốt quá trình xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của một Đảng Cộng sản nói chung, Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng để xây dựng Đảng thành một tổ chức thống nhất, chặt chẽ, kỷ luật; để Đảng luôn là một tổ chức lãnh đạo/hành động/chiến đấu thống nhất chứ không phải là một câu lạc bộ.

Trong Đảng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không chỉ đảm bảo cho Đảng trở thành một tổ chức chặt chẽ, thống nhất trên cơ sở đó trí tuệ của toàn Đảng sẽ được phát huy một cách tối đa mà còn góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Cho nên, việc Tập hợp dân chủ đa nguyên vu khống rằng trong nội bộ Đảng không có sự đoàn kết, "Bộ Chính trị không còn quyền lãnh đạo tối cao vì mâu thuẫn với Ban Chấp hành Trung ương" là xuyên tạc sự thật, là không hiểu gì về tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, việc nhận định rằng, "Đảng Cộng sản phân hóa cùng cực, nhân dân thù ghét trong khi không có một nhân vật nào có uy tín" của nhóm người nhân danh dân chủ này cũng chỉ là nhắm mắt nói mò; cũng chỉ là những chiêu trò của những kẻ "tay nhanh hơn não", gõ bàn phím để bôi đen sự thật, chống phá Đảng và chế độ.

Hơn nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ thực hành dân chủ trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị; không chỉ quán triệt sâu sắc rằng: "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm”[3], mà còn thực thi “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, "Quy chế dân chủ cơ sở", "Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn"… để quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy tốt hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Thứ ba, không phải mọi vấn đề của đất nước, nhất là tham nhũng là "do chế độ cộng sản mà có" và cũng không phải "Đảng Cộng sản đã phân hóa" vì "không còn một lý tưởng chung để gắn kết các đảng viên" như sự xuyên tạc, vu khống của nhóm Tập hợp dân chủ đa nguyên.

Thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị. Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nên vĩnh viễn không có việc Đảng "phải nhường chỗ" cho Tập hợp dân chủ đa nguyên làm thay. Bởi rằng, 9 thập niên xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là vấn đề tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn trong quá trình tự rèn luyện mình. Cho nên, không thể vì những con sâu mọt quan liêu, tham ô, tham nhũng mà quy chụp rằng "Đảng cộng sản cầm quyền hiện nay là đảng của quan liêu, đảng của người giàu"; đồng thời cũng không vì một bộ phận những kẻ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đã "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đó mà cho rằng Đảng không vì nước, vì dân mà "vừa tham nhũng vừa ăn của dân không chừa một thứ gì".

Việc chiều ngày 7/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: ông Chu Ngọc Anh (nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), ông Phạm Công Tạc (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với đối với ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" khi mở rộng vụ án công ty Việt Á… cho thấy quan điểm “không có vùng cấm” trong công tác phòng, đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ và đó chính là nhằm thượng tôn pháp luật.

Trong khi đó, nhân sự kiện này, các thế lực thù địch một mặt bẻ cong công tác cán bộ của Đảng, cho rằng lựa chọn, quy hoạch đúng quy trình, tiêu chuẩn sao cứ được giao trọng trách là "trở thành củi vào lò"; sao xây dựng và chỉnh đốn Đảng mãi mà cán bộ, đảng viên vẫn "cứ suy thoái"; mặt khác suy diễn, úp mở cho rằng đây vẫn chưa phải  là "trùm cuối", vẫn chưa tìm ra "sâu chúa" chống lưng, nên sẽ tiếp tục đấu đá… Từ đó, chúng cho rằng, ngày hôm nay đại bộ phận nhân dân ta "cơ cực, chán nản và phẫn uất", đất nước ta "tụt hậu và bế tắc" là do Đảng độc quyền lãnh đạo. Từ đó, chúng kích động rằng, "nhiệm vụ lịch sử của thời đại chúng ta là nhanh chóng giải thoát dân tộc khỏi ách độc tài toàn trị và cứu đất nước khỏi nguy cơ bị thua kém vĩnh viễn". Còn những kẻ cơ hội, suy thoái thì đổ lỗi do cơ chế và xuyên tạc cho rằng đó là do đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực giữa các nhóm lợi ích trong Đảng…

Thực tế thì các tổ chức và cá nhân tham nhũng đều là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vấn nạn này đã được Đảng cảnh báo; được nhấn mạnh trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và XII; trong các hội nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trong Thông báo các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sự suy thoái này dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có thể tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng, chế độ. Cho nên, chủ trương quyết liệt, kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh chống tham nhũng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từu Trung ương đến địa phương chính là nhằm để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động; để làm trong sạch hệ thống chính trị; để tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thực tế, tham nhũng không phải là con đẻ của "chế độ cộng sản" do Đảng Cộng sản lãnh đạo mà đó là con đẻ của mọi thể chế, cả tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Ở đâu có quyền lực và quyền lực chưa được kiểm soát tốt thì ở đó có tham nhũng. Cho nên, tham nhũng đã, đang và sẽ được các quốc gia dù theo thể chế chính trị nào, trong đó có Việt Nam chú trọng phòng và đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi./.

Mai Anh

 

 


[1] V.I.Lênin: Toàn tập,  Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t.36, tr.185

[2] V.I.Lênin: Toàn tập,  Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t.36, tr.186

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.84-85