flag header

Tin tứcChống DBHB

Chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch để bảo vệ thành công Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 27-12-2020 Lượt xem: 679

Càng đến gần Đại hội XIII của Đảng, các thế lực phản động chống đối trong và ngoài nước càng không ngừng không ngừng sử dụng mạng xã hội để gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, hòng gây hoang mang và làm giảm sút niềm tin đối với Đảng, với chế độ.

Vì thế, nhận diện đúng và trúng để chủ động phòng và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu sai trái, phản động này là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thiết thực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam!

Các thế lực thù địch dùng mọi biện pháp đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng

Không chỉ chống Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, nhóm những người "nhân danh dân chủ", giả danh yêu nước còn thường mượn một cớ, nhân một sự kiện chính trị nào đó thông qua các website, blog, facebook, fanpage giả mạo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có uy tín chuyển tải tin tức, phát thông tin giả mạo, xấu độc để không chỉ bôi nhọ Đảng, nói xấu những người cộng sản Việt Nam mà còn luôn rêu rao rằng, Đảng không cần phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Bởi theo họ:

1) Chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với thế kỷ XXI và hơn nữa chỉ phù hợp với các nước châu Âu mà không phù hợp với các nước kém phát triển như Việt Nam. Cùng với đó, họ cho rằng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là một tất yếu lịch sử, vì nó bắt nguồn từ “sự lạc hậu, lỗi thời của bản thân chủ nghĩa Mác - Lênin” và thật ra “chủ nghĩa xã hội mà Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội “không tưởng”, không bao giờ thực hiện được”…

2) Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư biện, lý thuyết, giáo điều; là sự sao chép, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin, không phù hợp với thực tiễn hiện nay,v.v.. Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; không có gì quý hơn độc lập, tự do của Hồ Chí Minh là không tưởng, cho nên nhân dân Việt Nam đi theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh là sai lầm, là đi vào ngõ cụt…

Cũng theo họ, vì Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, cho nên mới lựa chọn con đường cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (năm 1930) đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011). Và đây không chỉ là sai lầm căn bản mà còn là căn nguyên của một đất nước Việt Nam kém phát triển về kinh tế, thiếu tự do, dân chủ và nhân dân Việt Nam mãi nghèo, đất nước Việt Nam không biết bao giờ mới đi qua được thời kỳ quá độ chứ đừng nói là chủ nghĩa xã hội…

Từ đó, họ cho rằng, đất nước Việt Nam chỉ phát triển bền vững, dân chủ như các quốc gia khác và nhân dân Việt Nam chỉ được tự do, hạnh phúc khi đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, khi thực hiện đa nguyên, đa đảng, xây dựng xã hội dân sự, v.v.. và kêu gọi Đảng phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với đó, họ đổ lỗi cho những hạn chế đang tồn tại là do Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo, nhất là Đảng vốn không phải là một khối đoàn kết, thống nhất như đã khẳng định mà thật ra là tổ chức của những cá nhân "ăn trên ngồi trốc", những nhóm lợi ích, mưu lợi ích kiểu "vinh thân phì gia" và trong tổ chức đó, cán bộ, đảng viên không phải là những người hết lòng vì nước, vì dân phục vụ mà chính là "quan phụ mẫu" của dân…

Tung ra những luận điệu vu khống như vậy, những người chống Đảng Cộng sản Việt Nam và nền tảng tư tưởng của Đảng không hề nhận thức được rằng, ngay từ khi mới ra đời, Luận cương chính trị năm 1930 Đảng đã xác định rõ: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản lấy chủ nghĩa Các Mác và Lênin làm gốc”[1]. Xuất phát từ điều kiện khách quan của lịch sử, việc Hồ Chí Minh thành lập một chính đảng Mácxit kiểu mới ở Việt Nam và việc Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ngay từ khi mới ra đời không xuất phát từ ý muốn chủ quan, không phải chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà cao hơn nữa chính là vì lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, cùng với thời gian, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Hệ thống quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về mục tiêu, con đường, phương pháp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới ở Việt Nam là cơ sở cho đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển. Về phương diện lý luận và thực tế đều cho thấy: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là di sản tư tưởng và lý luận vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi"[2] và tư tưởng của Người đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng ta và dân tộc ta trong hành trình đi đến tương lai tươi sáng.

Vì thế, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991) đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”[3]. Sau đó, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) cũng đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[4].

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh rằng: "Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động, chứ không mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá nhân nào”[5]. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng mà Việt Nam đạt được chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại.

Vì thế, có thể khẳng định rằng, thế giới có thể đổi thay, nhưng thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải: “Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới”[6] và coi đó là một nguyên tắc cơ bản để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Phòng và chống luận điệu phản động phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng

Thấm nhuần chỉ dẫn: Chủ nghĩa Mác - Lênin là cái “cẩm nang thần kỳ”, là “mặt trời chói lọi” soi sáng con đường cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trên cơ sở nhận thức sâu sắc rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết mở, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đổi mới về tư duy lý luận và nhận thức, đã ngày càng khẳng định sức sống, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin; tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, khắc phục bệnh giáo điều, bảo thủ cũng như loại bỏ những nhận thức ấu trĩ, giáo điều, duy ý chí về chủ nghĩa Mác - Lênin, về chủ nghĩa xã hội, v.v.. để vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện lịch sử của Việt Nam.

Cùng với đó, Đảng không chỉ đã chỉ ra những biểu hiện lệch lạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh thái quá, cực đoan mà còn khẳng định giá trị không thể phủ nhận của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Vì thế, việc phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh hay đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh đều là sai lầm và không đúng sự thật. Đó thực chất là sự xuyên tạc, nhằm hạ thấp cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và thế giới, hạ thấp tư tưởng của Người, bởi chỉnh thể làm nên hệ tư tưởng của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chứ không phải chỉ duy nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Cho nên, bên cạnh việc các thế lực thù địch, cơ hội tung các loại tin/bài bôi nhọ và phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên “hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ ra cũng khiến cho các thế lực thù địch có cơ hội chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tế là, nếu không nâng cao cảnh giác với các luận điệu sai trái, thù địch (dù cũ rích) của các thế lực phản động khi chúng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; nhất là, nếu không phòng và chống có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên này thì có thể sẽ dẫn đến sự phản bội lại mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, xa rời nền tảng tư tưởng của Đảng.

          Vì thế, trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh, mỗi cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên đều cần phải kịp thời vừa tiếp tục khẳng định những giá trị phổ quát, đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa không ngừng bổ sung, phát triển và vận dụng linh hoạt những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn Việt Nam và nhiệm vụ cụ thể là:  

          Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

          Thứ hai, chú trọng học tập nghiêm túc, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với bối cảnh mới của tình hình thế giới và trong nước; coi đó là nội dung quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, vừa có vai trò nền tảng vừa có vị trí then chốt trong tình hình hiện nay. Đồng thời, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, gắn với tổng kết thực tiễn và vận dụng vào thực tiễn, phù hợp điều kiện của Việt Nam… làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong Đảng và trong xã hội. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các đối tượng, để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

          Thứ ba, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và sức mạnh tổng hợp của báo chí, truyền thông trong đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết hợp chặt chẽ tuyên truyền miệng và các kênh thông tin khác với nâng cao tính thuyết phục, tính chiến đấu và tính hấp dẫn của công tác tư tưởng trên báo chí, xuất bản, internet và mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng thông điệp truyền thông, quản lý thông điệp truyền thông về đấu tranh phòng và chống các quan điểm sai trái thù địch để đấu tranh, phản bác có hiệu quả, kịp thời với âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch bằng các hình thức đa dạng, phong phú để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

          Thứ tư, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nỗ lực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để không chỉ có đủ năng lực nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc và có hệ thống những di sản tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực tư duy… mà còn tự đề kháng được với những vấn đề tư tưởng phát sinh trong mình. Đồng thời, mỗi người dân cũng cần nâng cao bản lĩnh, kiên định lập trường tư tưởng, tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng để cùng chung sức kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ngày càng phồn vinh và hạnh phúc như Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định./.

TS. Văn Thị Thanh Mai

 

           [1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 1998, t 2, t.100

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.88

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự  thật, Hà Nội 1991, tr.21

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.88

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.11, tr.607

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 199