flag header

Tin tứcTin tức

Đảng lãnh đạo quân đội quyết định bản chất cách mạng, truyền thống “bộ đội cụ Hồ”

Ngày đăng: 27-12-2021 Lượt xem: 838

Ngày 22 tháng 12 hàng năm là Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, niềm tự hào của Nhân dân Việt Nam, của mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội. Cũng nhân dịp này, các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam lại ra sức cổ súy cho luận điệu “phi chính trị hóa quân đội”, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Quân đội nhân dân Việt Nam. Âm mưu chiến lược của chúng là đánh sập vai trò trụ cột của quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; cô lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ sự gắn bó máu thịt giữa Đảng - Nhân dân - quân đội. Bài viết này khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong lúc này nhằm góp phần quán triệt và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định sức mạnh đoàn kết gắn bó giữa Đảng - Nhân dân và quân đội - yếu tố làm nên sức mạnh của “Bộ đội Cụ Hồ”trong bất cứ hoàn cảnh nào.

*

*     *

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo Chỉ thị của Hồ Chí Minh. Lịch sử hơn bảy thập kỷ đã qua, được sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, được nhân dân hết lòng yêu thương, đùm bọc, từ 34 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên, đội quân ấy đã thật sự trở thành một quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, cùng nhân dân cả nước làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định rằng sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đứng trên nền tảng bản sắc văn hóa Việt Nam, trung thành và nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam  đã vận dụng sáng tạo các quy luật của chiến tranh để đề ra đường lối chính trị, đường lối quân sự, quốc phòng, đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng không chỉ quyết định bản chất cách mạng, tính nhân dân, tính dân tộc, quyết định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì nhân dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà còn quyết định các nguyên tắc tổ chức hoạt động, các mối quan hệ của quân đội với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân. Đảng trực tiếp lãnh đạo xây dựng và phát triển nền khoa học, công nghệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, xây dựng và phát triển tổ chức biên chế, trang bị vũ khí kỹ thuật và nuôi dưỡng bộ đội; lãnh đạo công tác cán bộ và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Đảng xác định cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội nhằm hiện thực hóa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho Đảng nắm chắc quân đội trong mọi tình huống. Đảng trực tiếp tổ chức giáo dục, rèn luyện, xây dựng thế giới quan khoa học, bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Thông qua cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác đảng, công tác chính trị, Đảng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của mình đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn quán triệt và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội còn được bảo đảm bằng xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội luôn nhận thức sâu sắc vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo đó, một lòng một dạ trung thành vô hạn với Đảng, với Dân.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội còn được bảo đảm bằng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng trong quân đội. Được sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, đội ngũ cán bộ quân đội luôn thể hiện sự trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, nhiều lớp cán bộ quân đội không những có tài về lĩnh vực quân sự mà còn là tấm gương về đạo đức cách mạng, văn võ song toàn, thật sự “Dĩ công vi thượng” theo gương Bác Hồ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người Anh Cả của quân đội là điển hình.

Chính sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội không chỉ tạo nên một quân đội thật sự của dân, do dân và vì dân mà còn tạo nên hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Hình ảnh và tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” là hiện tượng rất độc đáo trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc Việt Nam nói chung và văn hóa quân sự Việt Nam nói riêng. Ít thấy có dân tộc nào trên thế giới mà nhân dân lấy tên vị lãnh tụ tối cao của mình đặt cho quân đội. Đó vừa là tình cảm, vừa là niềm tin của nhân dân giành cho lực lượng vũ trang của mình. Nhân dân ta hết lòng tin yêu, quý trọng và cũng hết lòng hết sức cổ vũ, động viên, nuôi dưỡng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ kế tiếp noi gương và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

“Bộ đội Cụ Hồ” thật sự xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” chứa đựng một cách đầy đủ và tập trung nhất những phẩm chất cao đẹp của quân đội mà mỗi cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện đúng những lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ.

“Bộ đội Cụ Hồ” là đỉnh cao về hình tượng người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là những chiến sĩ có lòng trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Trung thành với Đảng cũng là trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, bởi Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân và dân tộc , hết lòng phụng sự Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, “Bộ đội Cụ Hồ” đã trải qua hành trình hơn bảy thập kỷ. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đã di vào lịch sử, đi vào đời sống của đất nước, đời sống cộng đồng một cách tự nhiên và trở thành một giá trị văn hóa quân sự Việt Nam. Cũng vì những lẽ đó, giữ vững, phát huy, phát triển giá trị văn hóa quân sự “Bộ đội Cụ Hồ” cũng đồng nghĩa với việc khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Lịch sử hơn bảy mươi năm qua của Quân đội nhân dân Việt Nam, lịch sử “Bộ đội Cụ Hồ” luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó với Nhân dân. Cũng chính vì lẽ đó, để xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch luôn đặt lên hàng đầu mục tiêu chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng - Nhân dân và Quân đội. Thực tiễn lịch sử cũng chứng minh rằng chúng đã thua, và thua đậm khi thực hiện chiến tranh xâm lược Việt Nam. Chúng cũng đã thất bại và nhất định sẽ thất bại nặng nề trong thực hiện âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam.

 Một chính đảng, một quân đội mang trong mình bản chất cách mạng và khoa học, luôn Vì nhân dân quên mình, luôn “Dĩ công vi thượng”, luôn tự nêu cao trách nhiệm, trí tuệ  và bản lĩnh, kiên quyết chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, tự  làm trong sạch mình như Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ được Nhân dân đùm bọc, chở che, hết lòng nuôi dưỡng để ngày càng lớn mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa./.

Thiếu tướng, PGS, TS Vũ Quang Đạo

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam