flag header

Tin tứcNhàn Đàm

Giữ vững niềm tin yêu của Dân với Đảng

Ngày đăng: 05-02-2021 Lượt xem: 611

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa Xuân - mùa Xuân của đất nước - mùa Xuân của dân tộc tràn đầy hạnh phúc và ước vọng. Và năm 2021 này, Đảng ta bước sang tuổi 91 với dấu ấn đặc biệt là sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khi đã lựa chọn ra những người đủ tài, đủ đức, đủ tâm và đủ tầm để lãnh đạo đất nước đưa vị thế Việt Nam lớn mạnh hơn trong khu vực cũng như trên thế giới.

Nhìn lại mùa Xuân năm 1930, trong lúc đất nước đang chìm sâu trong đêm dài nô lệ, vào ngày 03 tháng 02 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chấm dứt sự bế tắc về đường lối cứu nước, mà trước đó các nhà yêu nước, các bậc chí sĩ cùng nhân dân vùng lên tiến hành khởi nghĩa, nhiều cuộc đấu tranh quật khởi, anh dũng, nhưng đều không thành công. Đảng Cộng sản Việt Nam đã kịp thời lãnh đạo quần chúng lao khổ đấu tranh giai cấp, tiến lên xây dựng xã hội cộng sản. Và trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng luôn coi trọng việc giữ vững mối liên quan mật thiết với quần chúng, kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh độc đoán. Bởi khi niềm tin của nhân dân với Đảng bị giảm sút, hay nguy hiểm hơn là “mất niềm tin” thì mọi chủ trương, đường lối mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đề ra sẽ không thể đạt được và đó là cơ sở để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, mà bài học xương máu là sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây.

Từ xa xưa, tư tưởng “dân là gốc” đã được người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đúc kết lại rằng “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước”. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chính trị đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc, cơ sở chính trị của Đảng chính là nhân dân, sức mạnh của Đảng chính là niềm tin của nhân dân, quyền lực chính trị của Đảng chính là do nhân dân trao cho. Và với tính chất là một chính thể nhân dân, một nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, chế độ mà Đảng và Nhà nước ta đang xây dựng xác định mục tiêu hướng tới là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, con người là mục tiêu, đồng thời là động lực của phát triển.

Chính vì thế, Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh rằng “Nhiệm vụ của Chính quyền ta và Đoàn thể ta là phụng sự nhân dân”; “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân... Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra... Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Người yêu cầu Chính phủ, Nhà nước đều phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của dân và chịu sự kiểm soát của nhân dân. Người căn dặn cán bộ, đảng viên rằng, mỗi cán bộ trước hết là người “đầy tớ của dân” nên phải hết lòng phục vụ nhân dân. Làm “đầy tớ nhân dân” với ý nghĩa cao đẹp nhất là phục vụ nhân dân, học hỏi nhân dân, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, làm cho nhân dân hài lòng.

Hơn nữa, tài sản vô giá của Đảng đó là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao, vững chắc thêm. Trong quá trình hình thành, phát triển, Đảng ta đã luôn vận dụng tư tưởng “gần dân, trọng dân, vì hạnh phúc của nhân dân” để giữ vững niềm tin của dân với Đảng. Đồng chí Lê Duẩn từng nói: “Sức mạnh của một Đảng cầm quyền và sức chiến đấu của nó biểu hiện chính là ở hiệu lực và sức mạnh của bộ máy Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Mà Đảng lãnh đạo nhưng lãnh đạo không có nghĩa là “Ngồi một nơi chỉ tay năm ngón không chịu xuống các địa phương kiểm tra công tác”, “Không học hỏi nhân dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”. Trong gian khó nguy nan, truyền thống kiêu hãnh, tự hào của dân tộc được hun đúc, phát huy đó là sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của cả dân tộc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, thiên tai dịch bệnh khẳng định tính ưu việt của hệ thống chính trị và bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Nhìn một cách tổng thể, công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước ta trong 35 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước chưa bao giờ có như ngày nay. Có được những thành tựu to lớn ấy, không thể không kể đến vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành, tận tụy, có năng lực công tác, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Năm 2020, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã gặp không ít những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của Đảng, Chính phủ và sự đồng lòng của các cấp chính quyền cũng như người dân mà đời sống, sức khỏe, tính mạng của công dân nước Việt Nam và người dân Việt Nam trên khắp thế giới được quan tâm, bảo hộ, chăm lo. Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công; vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân. Đồng thời, Việt Nam cũng là nước giảm nghèo nhanh nhất, năm 2020 dù không đạt chỉ tiêu tăng trưởng như mục tiêu ban đầu song Việt Nam vẫn là một trong số hiếm hoi nước tăng trưởng dương, tăng 2,91%.

Tuy nhiên, hiện nay xã hội Việt Nam có lúc, có nơi còn xuất hiện một số tương phản. Chỗ nào người lãnh đạo đứng đầu sợ dân, ngại, không dám tiếp dân, tiếp một cách qua loa, đại khái, sẽ tạo ra một bức tranh tối. Nơi nào người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nghiêm túc tiếp dân và xuống với dân thật sự, giải quyết thấu đáo những kiến nghị của dân, đứng về phía lợi ích chính đáng của người dân mà giải quyết những điểm nóng, phức tạp kéo dài, sẽ tạo ra bức tranh sáng. Tấm gương những cán bộ gần dân, sát dân là thể hiện một chính quyền thật sự thân thiện, trọng dân, vì dân.

Đánh giá về công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra rằng: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Cần thẳng thắn thừa nhận, trong bộ máy Nhà nước ta hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa làm tròn trách nhiệm… làm giảm sút lòng tin của Nhân dân vào bộ máy của Đảng, Nhà nước, làm mất uy tín, tổn hại danh dự của Đảng, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong của Đảng”… Vì vậy, để củng cố niềm tin của dân, mỗi cán bộ, Đảng viên cần phải thực sự tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân… việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh". 

Đồng thời, Đảng phải thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”; quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngoài ra, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên đều ý thức và phấn đấu trở thành tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức, nhân cách, lối sống, chí công vô tư trong giải quyết công việc thì mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân sẽ ngày càng trở nên bền chặt./.

Hoàng Minh