flag header

Tin tứcTin tức

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Ngày đăng: 24-10-2020 Lượt xem: 533

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân… là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự phát triển bền vững của Đảng, của đất nước, bởi đó chính là nhân sự để bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng (bao gồm Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu).

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên

Một là, chủ trương lựa chọn, bố trí người tài, đức vào các vị trí lãnh đạo đã được thực hiện nghiêm túc từ Trung ương đến cơ sở

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã khẳng định một chủ trương mới và tích cực “thí điểm chế độ tiến cử, chế độ tập sự lãnh đạo quản lý” để lựa chọn, bố trí người tài, đức vào các vị trí lãnh đạo. Từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương đã thấy rằng, vấn đề quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cực kỳ quan trọng và trong nhiệm kỳ  này, Văn kiện Đại hội XII đã chỉ rõ: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và các Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 90-QĐ/TW về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”; Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cùng Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Bộ Chính trị về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”… đã thể hiện rõ việc lựa chọn và bầu vào các vị trí quan trọng của hệ thống chính trị ngày càng đổi mới, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, có sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội. Đồng thời, cũng cho thấy, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thấy rõ hơn về vấn đề này và tập trung đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, không chỉ đào tạo trong trường lớp mà phải đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn.

Thực tế, công tác nhân sự được thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Việc bầu ra cơ quan lãnh đạo các cấp được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm tạo môi trường thực sự dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự và trong bầu cử tại đại hội. Đó cũng chính là minh chứng cho thấy trong công tác cán bộ, Đảng không chỉ chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương mà còn luôn tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo của cán bộ và tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các tiêu cực. Đồng thời, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của Đảng được thực hiện trên cơ sở phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả trên tinh thần: “Đại hội là dịp để sàng lọc cán bộ chứ không chỉ bàn phương hướng. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ”. Bởi, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng"[1] ... Cho nên, ngay từ khi mới ra đời và trong suốt tiến trình xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là "đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động, chứ không mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá nhân nào”[2] .  

Hai là, Quy chế bầu cử trong Đảng theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 được thực hiện từ chi bộ đến Ban Chấp hành Trung ương

 Đây chính là chế tài để các cơ quan làm công tác nhân sự và người giới thiệu, đề cử nhân sự "tuân thủ" theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, thật sự công bằng, trong sáng, khách quan. Theo đó, các tổ chức đảng giới thiệu đảng viên ứng cử các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân được vận dụng theo quy chế phù hợp với thẩm quyền, đảm bảo đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn đúng người có đức và tài, sắp xếp đúng việc theo tiêu chí, nhằm tạo ra một một tập thể đoàn kết, thống nhất, làm việc ăn ý. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương mà của cả hệ thống chính trị chứ không chỉ là và không phải là "không có chuyện dân chủ trong đảng đâu" như TS. Nguyễn Quang A đã nhân danh dân chủ từng xuyên tạc.

Quyết định số 244-QĐ/TW chính cơ sở vững chắc cho công tác bầu cử trong Đảng được triển khai theo đúng nguyên tắc, đúng quy trình; bảo đảm quyền của đảng viên trong bầu cử, ứng cử, cũng như thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác bầu cử. Đây cũng chính là chế tài để không chỉ cụ thể hóa một bước quan trọng về nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác bầu cử của Đảng; đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc ứng cử, đề cử của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, quy định về số dư và danh sách bầu cử mà còn phù hợp với đặc điểm và yêu cầu phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất của một Đảng cách mạng. Đó là dân chủ, dân chủ theo đúng Điều lệ Đảng và kỷ luật Đảng chứ không phải dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan hay nhận định kiểu quy chụp, thiếu căn cứ của GS. Nguyễn Đình Cống trao đổi trên RFA rằng: "Đảng là đảng cử, đảng bầu... là chi bộ cũ đề cử... cũng là một dạng đảng cử dân bầu nhưng là kiểu khác... là cấp trên cử, cấp dưới bầu thì đúng hơn. Cách làm như vậy tôi thấy đó là hình thức rất phản dân chủ”.

Bầu cử trong Đảng là công tác vô cùng hệ trọng; bảo đảm cho mọi đảng viên thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Điều lệ Đảng để lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào cấp ủy một cách dân chủ, nghiêm túc, đúng Điều lệ; làm cho Đảng ta thực sự là một tổ chức cách mạng chặt chẽ, đoàn kết, kỷ cương, thống nhất cao. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác bầu cử, xem đây là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Nhiều nhiệm kỳ qua, cùng với đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, công tác bầu cử trong Đảng đã có những đổi mới quan trọng. Các quy định về bầu cử trong Đảng luôn bám sát và tuân thủ đúng Điều lệ, các nghị quyết Đại hội Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác xây dựng Đảng và yêu cầu, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng.

Ba là, công tác nhân sự cho Đại hội XIII luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, chính đáng của toàn Đảng và toàn dân

Thực tế, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị không chỉ dừng lại ở việc dõi theo các Hội nghị Trung ương, nhất là Hội nghị Trung ương ương 12, 13 khóa XII vừa qua, mà cũng còn có cả phần băn khoăn, với những câu hỏi: Đảng sẽ lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo (Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là cán bộ chủ chốt) như thế nào để tập thể lãnh đạo đó đủ đức và tài gánh vác trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Đương nhiên, trong bối cảnh này, cũng có không ít những phần tử xấu, cơ hội, những người nhân danh dân chủ đã lan truyền nhiều thông tin xuyên tạc, gây hoang mang, chia rẽ nội bộ, hòng phá hoại công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác nhân sự nói riêng trên mạng xã hội.

Đối với công việc trọng yếu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Công tác nhân sự Đại hội là vô cùng quan trọng nhưng cũng hết sức phức tạp, khó khăn, nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn; nhất là, phải làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Trong đó, việc giới thiệu nhân sự nói chung phải trên cơ sở quy hoạch; giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong đánh giá, giới thiệu để lựa chọn nhân sự; phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ các mặt, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ và tiêu chí cơ bản để đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với công việc, nhất là chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động cá nhân, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...

Đồng chí cũng nói, kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời, cũng kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán,  làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, uy tín giảm sút, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính…

Yêu cầu để chọn được những cán bộ lãnh đạo vừa có đức vừa có tài, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn đã đề ra, thì những cơ quan làm công tác nhân sự và người đề cử, giới thiệu nhân sự phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự, đi đôi với xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; đặc biệt, phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu, tránh cách làm giản đơn, tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn…chứ không phải "chuyện đấu đá, tranh giành ghế" trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam như một số blog cá nhân bịa đặt, vu khống, lại càng không phải là để thực hiện tình trạng “con vua thì lại làm vua”, “củng cố hay thâu tóm quyền lực” như các thế lực thù địch đã rêu rao, xuyên tạc.

Với tinh thần khách quan, công tâm, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét toàn diện dự kiến danh sách nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII cùng các phương án lựa chọn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự, Trung ương đã: 1) Bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (cả ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết); 2) Bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử khóa XIII và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Hoàn thành công việc này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Kết quả rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị”.

Tin tưởng tuyệt đối vào kết quả công tác nhân sự tại Hội nghị Trng ương 13 của Đảng; đồng thời, bình tĩnh, tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, tung hỏa mù, giả danh dân chủ của những người đã "tự diễn biến, tự chuyển hóa" nhằm gây hoang mang, làm mất ổn định lòng dân trong thời điểm "nhạy cảm" này về công tác nhân sự của Đảng chính là bản lĩnh, trách nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển vững bền của đất nước./.

TS. Văn Thị Thanh Mai 

 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr.289

[2]  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.11, tr.607