flag header

Tin tứcChống DBHB

Không thể phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Ngày đăng: 19-05-2021 Lượt xem: 629

Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực tế, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam là không thể phủ nhận, bởi đó là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 9 thập niên qua: "Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam"[1].

Tuy nhiên, không thể phủ nhận Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn đã được UNESCO vinh danh và giá trị tư tưởng của Người, song thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội đã dùng danh nghĩa "phi chính phủ", “từ thiện” để lập một số quỹ hỗ trợ cho các tổ chức phản động chống phá, xuyên tạc về Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh như Quỹ Đầu tư phát triển Mỹ (USAID), Quỹ Hỗ trợ dân chủ nhân quyền (NDI), Quỹ Quốc gia hỗ trợ dân chủ (NED), Việt Tân... Cùng với đó là việc bảo trợ cho các "loa truyền thông" như Trung tâm Asia, Chantroimoi media, Danlambao, Tiếng Dân New… thường xuyên đăng tải các thông tin, bài viết, phỏng vấn để bôi đen sự thật, trắng trợn xuyên tạc, vu cáo tiểu sử, sự nghiệp và phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam.

Một là, chiêu trò, thủ đoạn đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; tách rời mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin.

Thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả lịch sử và lôgíc từ sự kết hợp tự nhiên truyền thống yêu nước với chủ nghĩa Mác - Lênin; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam và cả các nước thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh không chỉ trung thành với những nguyên lý của học thuyết cách mạng, khoa học và hiện đại này; không giáo điều mà chính là nắm lấy tinh thần, bản chất khoa học, cách mạng của nó để bổ sung, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới bằng thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Sự bổ sung và phát triển sáng tạo ấy thể hiện rõ trong quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh; về xây dựng, tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi; về xây dựng nhà nước kiểu mới của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; về gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội và lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ chế độ tư bản chủ nghĩa; về rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên… trong tiến trình cách mạng Việt Nam hơn 9 thập niên qua.

Thực tế nữa là, không phải tự nhiên Hồ Chí Minh lại nói chủ nghĩa Mác - Lênin không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, là kim chỉ nam mà còn là “mặt trời soi sáng” con đường cho nhân dân các dân tộc bị áp bức, bóc lột tàn bạo dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc; trong đó, có nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Bởi, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin khi được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa đăng trên báo L’Humanité, ngày 16 và 17-7-1920 và Người nhận thấy: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”[2].

Thực tế, chủ nghĩa Mác - Lênin chính là nguồn gốc lý luận chủ yếu, quyết định sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác - Lênin là một trong 3 nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh (chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; tinh hoa văn hoá phương Đông và phương Tây; chủ nghĩa Mác - Lênin) và là thành tố quan trọng nhất. Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ cung cấp cho Hồ Chí Minh thế giới quan, phương pháp luận khoa học, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử mà còn là hòn đá tảng, là cơ sở để Người vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để đề ra con đường cách mạng Việt Nam phù hợp với yêu cầu của dân tộc và xu thế của thời đại.

Bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học và cách mạng, cho nên, không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời, cũng không thể đề cao, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh mà phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là càng không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh để thay thế cho chủ nghĩa Mác - Lênin và ngược lại. Những giọng điệu, chiêu bài nào tuyên truyền cho quan điểm ở Việt Nam học thuyết Mác - Lênin đã lỗi thời, chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là đáng giá; chỉ cần nói tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ, không cần nói chủ nghĩa Mác - Lênin hoặc chỉ cần chủ nghĩa Mác - Lênin mà không cần tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ cần Đảng của chủ nghĩa dân tộc Hồ Chí Minh, hòng hạ thấp thậm chí gạt bỏ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin thì cũng đều là phản động; là không hiểu, thậm chí cố tình không hiểu đúng bản chất, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ cội nguồn chính yếu là chủ nghĩa Mác - Lênin và “trong khi giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và phụ thuộc" như Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 18-2-1995 của Bộ Chính trị khóa VII đã khẳng định.

Hai là, âm mưu, thủ đoạn phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam; đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với bề dày của thời gian và sự kiểm nghiệm trong thực tiễn, có thể khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; thể hiện rõ tính chặt chẽ, liên tục, nhất quán, bao quát và toàn diện đúng như Đại hội IX (4/2001) của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”[3].

Cụ thể, văn kiện Đại hội IX của Đảng cũng xác định rõ tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 9 nội dung cơ bản: 1) Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 2) Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 3) Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân. 4) Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 5) Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. 6) Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 7) Tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 8) Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 9) Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

9 nội dung này được hiện thực hóa sinh động trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Vì thế, dù tiếp cận ở chiều cạnh nào thì cũng không thể phủ nhận Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam để sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).  Đảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại; phản ánh đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc Việt Nam và phù hợp xu thế của thời đại.

Một Đảng Mácxít Lêninnít cách mạng, chân chính được trang bị bởi vũ khí lý luận hiện đại, khoa học là chủ nghĩa Mác - Lênin đã xây dựng được một Cương lĩnh chính trị đúng đắn (xác định rõ vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam là Đảng Cộng sản; xác định rõ con đường cách mạng Việt Nam là giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định rõ lực lượng cách mạng Việt Nam mà nền tảng là khối liên minh công - nông…) đã không chỉ hấp dẫn, quy tụ được mọi người dân Việt Nam yêu nước mà còn khẳng định được vị trí, vai trò độc quyền lãnh đạo của mình trong tiến trình cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc”[4]. Và vì thế, với đường lối cách mạng đúng đắn được ghi rõ trong Cuong lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng, con đường cách mạng Việt Nam đã được xác định rõ là "chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản"[5] để "Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập"…

Trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng đã tập hợp, cổ vũ và phát huy vai trò, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong các hình thức Mặt trận dân tộc thống nhất phù hợp từng giai đoạn, để nhân nguồn sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đã xây dựng và phát triển lực lưỡng vũ trang nhân dân, xây dựng và phát huy vai trò của các căn cứ địa cách mạng; xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân; đã phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại… để chuẩn bị cho ngày vùng lên của toàn dân tộc.

Tháng 8/1945, khi cơ hội ngàn năm có một đang đến gần và lực lượng quần chúng đã sẵn sàng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước đã thắng lợi. Thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đã sáng lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nhân dân Việt Nam trở thành chủ nhân một nước độc lập, tự do.

Đồng thời kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; với niềm tin chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" và quyết tâm thực hiện khát vọng về một nước Việt Nam độc lập, tự do, hoà bình, thống nhất, nhân dân Việt Nam đã kiên cường tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trên hành trình ấy, tư tưởng của Người, khát khao và niềm tin vào thắng lợi của Người đã truyền cảm hứng đến toàn thể nhân dân Việt Nam; đã cổ vũ đồng bào và chiến sĩ cả nước làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 lịch sử.  Mỹ đã cút và ngụy đã nhào, cả nước thống nhất và cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Hoài bão của Người và khát vọng của toàn dân tộc đã trở thành hiện thực...

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Điều này đã được khẳng định tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”[6] tại Đại hội VII (6/1991) và tiếp tục được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011): “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[7]. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng tiếp tục khẳng định: "Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"[8]

Thực tế cho thấy, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ các giá trị không thể phủ nhận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa khi nào có điểm dừng mà trái lại dường như diễn ra ngày càng gay go, quyết liệt. Vì thế, trong bối cảnh các thế lực thù địch ngày càng tăng cường và đẩy mạnh hơn các chiến dịch, các thủ đoạn, các hình thức từ bên ngoài, câu kết và phối hợp với các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở trong nước để truyền bá các thông tin sai lệch, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng; công khai tấn công vào những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; đòi xóa bỏ  chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh…, thì việc cần phải nhận diện đúng và nâng cao cảnh giác của mỗi cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân về những vấn đề nêu trên càng trở nên bức thiết.

TS. Văn Thị Thanh Mai

 

[1] Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr.99

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập,  Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr. 562

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.83-84

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.1, tr.496

[5]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.3, tr.1

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.21

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.88

[8] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021,t.1, tr.180