flag header

Tin tứcChống DBHB

Quán triệt quan điểm gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

Ngày đăng: 14-01-2022 Lượt xem: 1779

1. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa thường xuyên và lâu dài

Trong 9 thập niên xây dựng và phát triển, xuất phát từ yêu cầu khách quan và thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh); đồng thời, chủ động và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (bảo vệ và đấu tranh). Đặc biệt, trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, khi các thế lực thù địch, phản động ngày càng triệt để lợi dụng những diễn biến phức tạp, khó dự báo của tình hình quốc tế và tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thử thách để kích động các phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất, suy thoái đạo đức, lối sống thành lập các hội, nhóm núp dưới chiêu bài dân chủ; đồng thời lợi dụng mạng xã hội để tăng cường các hoạt động chống phá Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng, thì trận tuyến bảo vệ và đấu tranh này càng được chú trọng và đẩy mạnh.

Mấy nhiệm kỳ gần đây, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của cách mạng Việt Nam, vào Cương lĩnh của Đảng, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được chú trọng triển khai theo Văn kiện mỗi kỳ Đại hội Đảng và thông qua các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết số 01-NQ/TW về "Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”(3/1992); Nghị quyết số 09-NQ/TW về "Một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay” (2/1995); Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường cuộc đấu tranh chống các luận điệu sai trái và hoạt động tán phát tài liệu chống Việt Nam" (1/2002); Thông báo Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường nhiệm vụ chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa" (12/2002); Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá" (4/2009); Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (5/2011) và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"(1/2012); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(5/2016) và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" (10/2016); Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" (10/2018, Nghị quyết số 35-NQ/TW); Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về "Việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội"(6/2019)…

Đặc biệt, Nghị quyết số 35-NQ/TW đã nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Nghị quyết số 35-NQ/TW cũng chỉ rõ, đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt. Đó cũng chính là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, nhằm bảo vệ và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.   

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với tư tưởng của Đảng có mối quan hệ biện chứng với nhau. Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thì phải đấu tranh bác lại các quan điểm sai trái, thù địch; ngược lại, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch để luôn giữ vững, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch sử, nhất là ở những thời khắc có tính bước ngoặt, thì bảo vệ và đấu tranh theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW cũng luôn là - nhất định là - chắc chắn là một quá trình được tiến hành song song. Quan điểm khi bảo vệ và đấu tranh là phải quán triệt được sự thống nhất biện chứng, "gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và “chống”, "xây" là cơ bản, "chống" phải quyết liệt, hiệu quả"[1]; trong đó, "xây" là bảo vệ và "chống" là đấu tranh; thể hiện rõ quy luật tồn tại và phát triển của hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Cụ thể, trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các lực lượng chức năng phải kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài; đồng thời phải nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị. Chú trọng việc đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo nhiều tầng, nấc và cấp độ; đảm bảo phù hợp từng đối tượng, từng lĩnh vực, từng thời điểm. Trong triển khai thực hiện, quan điểm kết hợp giữa "xây" và "chống" phải được coi trọng, quán triệt và triển khai: thể hiện rõ từ việc kịp thời nhận diện các thông tin xấu, độc, xuyên tạc… đến việc chủ động và kết hợp đấu tranh (cả trực diện và gián tiếp, bằng nhiều hình thức và nhiều cấp độ) theo một sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương.

Cùng với đó, một mặt, các cơ quan chức năng phải tổ chức bảo vệ và đấu tranh bằng một kịch bản khoa học, chặt chẽ; triển khai một chiến dịch truyền thông vừa thống nhất vừa đa dạng, rộng rãi, có sự phối hợp đồng bộ giữa các "binh chủng" để tạo sức lan tỏa và tăng tính hiệu quả. Mặt khác, phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về internet, truyền thông, báo chí và mạng xã hội gắn liền với việc bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý các hoạt động trên không gian mạng để làm căn cứ cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm…, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ trong "xây" có "chống", trong "chống" có "xây".

Có thể nói rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và dưới ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đang ngày càng một khó khăn, phức tạp hơn trước. Vì thế, việc quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung; việc tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW đề ra trên tinh thần gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống" càng trở nên quan trọng và cần thiết. Đó là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài; không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị; đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

2. Quán triệt việc kết hợp giữa "xây" và "chống" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch

 Gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống" ("xây” để “chống” hiệu quả hơn và ngược lại “chống” để “xây” ổn định và vững chắc hơn) là một quan điểm chỉ đạo quan trọng được nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, “xây” là giải pháp tập trung vào bên trong, nội tại, còn “chống" là sự hướng vào việc ngăn chặn những tác động tiêu cực từ bên ngoài, để không chỉ tiếp tục phát huy những giá trị và những ưu thế đã và đang có mà còn từng bước ngăn chặn và làm thất bại mọi hoạt động làm phương hại đến sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Việc quán triệt quan điểm kết hợp gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống" trong bảo vệ và đấu tranh theo Nghị quyết số 35-NQ/TW để không chỉ bảo vệ Đảng, mục tiêu và lý tưởng của Đảng, của chế độ trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch mà còn đồng thời góp phần phòng, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cần được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Thông qua đó, làm cho công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả hơn; làm cho tính chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng ngày được củng cố vững chắc hơn. Vì thế, "xây" và "chống" trong bảo vệ và đấu tranh không đối lập, không phủ định nhau mà luôn tác động, tương hỗ, ảnh hưởng lẫn nhau, có ý nghĩa quyết định đến thành công của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là đảm bảo sựu gắn kết chặt chẽ, sự kết hợp “xây” và “chống” trong bảo vệ và đấu tranh theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, cả hệ thống chính trị cần quán triệt những vấn đề trọng tâm sau:

Một là, các cơ quan, ban, ngành chức năng cùng mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần thống nhất quan điểm trong “xây” và "chống", thì "xây" là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, lâu dài và “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Cả  “xây” và "chống" đều nhằm để bảo vệ tính đúng đắn, khoa học và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bảo vệ những thành quả mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, "xây" có ý nghĩa quyết định để không chỉ củng cố sự vững chắc trong nội bộ tổ chức Đảng, vai trò, vị trí cầm quyền/độc quyền lãnh đạo của Đảng mà còn góp phần hạn chế và chống lại sự tấn công của các thế lực thù địch từ bên ngoài. Còn “chống” có ý nghĩa như là "phòng tuyến" vững chắc để ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong; đồng thời, góp phần đẩy lùi sự chống phá ngày càng điên cuồng của các thế lực thù địch, củng cố sự thống nhất, vững chắc của từng tổ chức cơ sở Đảng.

Hai là, trong “xây” và "chống", thì "xây" phải toàn diện về cả lý luận và thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn, nhằm bổ sung và hoàn thiện lý luận; còn "chống" cần chọn lọc, thận trọng để có đối sách hợp lý trong từng thời điểm, với từng loại đối tượng, bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Trong đó, "xây" tập trung vào việc không ngừng phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về kinh tế, văn hóa, giáo dục; về cán bộ và công tác cán bộ,v.v.. Còn "chống" là nhằm để bảo vệ Đảng, chế độ, đất nước và nhân dân trước sự bẻ cong lịch sử dân tộc và Đảng; sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về lý tưởng của Đảng, về chủ nghĩa xã hội, nhất là mục tiêu đòi thay đổi chế độ của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội gắn liền với việc phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (27 biểu hiện đã được chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) và những biểu hiện tiêu cực khác.

Ba là, gắn kết giữa “xây” và "chống" là việc các cơ quan, ban, ngành chức năng cùng mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng, các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị, quy định, kết luận về xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, về bảo vệ nền tảng tư tưởng nói riêng. Trên cơ sở dự báo sát sao, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng và kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, lệch lạc, các hoạt động phá hoại, kích động, gây rối của các thế lực thù địch để bảo đảm sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, chú trọng phòng và chống sự suy thoái, biến chất, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cùng những quan điểm nhân danh yêu nước, dân chủ, phản biện để cổ xúy cho vấn đề xã hội dân sự, đa nguyên, đa đảng, ra báo tư nhân… Sự gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và "chống" này không chỉ góp phần bảo vệ  nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn thiết thực tìm ra những "con sâu làm rầu nồi canh" từ sớm, từ gốc, để sàng lọc nội bộ, làm cho Đảng ngày càng mạnh khỏe, chắc chắn, trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, trong “xây” và "chống", thì "xây" luôn đổi mới, nhưng có lộ trình, thận trọng và từng bước để tránh chệch hướng; còn "chống" luôn linh hoạt, nhưng bản lĩnh, trong sáng, chân chính để tránh sa vào bẫy kích động, chia rẽ của kẻ thù; tránh tạo kẽ hở cho bọn cơ hội vin cớ chống phá. Sự gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và "chống" này trong quá trình bảo vệ và đấu tranh không chỉ nhằm thể hiện sự kiên định con đường đã chọn, tinh thần và ý chí vượt mọi trở ngại, khó khăn, mà còn đảm bảo được quá trình vận động, phát triển của đất nước theo đúng Cương lĩnh của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong bảo vệ và đấu tranh, các cơ quan, ban, ngành chức năng cùng mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần chú trọng việc lấy cái đẹp dẹp cái xấu; lấy cái tích cực, cái tốt đẹp, sự nêu gương và tạo lan tỏa rộng rãi để đẩy lùi sự tiêu cực và cái ác, làm cho sự gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và "chống" đạt hiệu quả cao nhất; góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo, phổ quát trong đời sống tinh thần của xã hội; làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những suy nghĩ và hành động sai trái./.

TS. Văn Thị Thanh Mai 

 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", ngày 25/10/2018.