flag header

Trang nhất

  big-news-images

  Khởi nghĩa Nam Kỳ: Sự chủ động sáng tạo của nhân dân Nam Bộ trong kết ...

  Cuộc khởi nghĩa đã khơi dậy truyền thống cách mạng, chủ động sáng tạo của vùng đất Nam Bộ “Đi trước về sau”; “Thành đồng Tổ quốc”, vận dụng linh hoạt kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang của quần ...

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Vận dụng bài học về “thời cơ” và “lực lượng” trong Khởi nghĩa Nam Kỳ vào thực tiễn cách ...

  Các nhà nghiên cứu đều thống nhất nhận định, một trong những bài học xương máu của khởi nghĩa Nam kỳ là vấn đề xác định thời cơ cách mạng. Chính vì nhận định chưa chính xác và đầy đủ về tình hình thực tiễn, thực lực của ta và địch, khởi nghĩa Nam kỳ đã mất đi một yếu tố quan trọng để có thể ...

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

  Để chống lại kẻ thù xâm lược, dân tộc ta từ xa xưa đã biết liên kết với nhau để tạo thành sức mạnh. Qua suốt chiều dài lịch sử, tinh thần ấy đã trở thành truyền thống quí báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  90 năm Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng (Bài 2)

  75 năm trôi qua kể từ thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bài học về việc xây dựng, củng cố và lãnh đạo Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc;

  Xem tiếp >>
  big-news-images

  90 năm Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng (Bài 1)

  Trong mỗi thời kỳ, Mặt trận dân tộc thống nhất (Mặt trận) lại có tên gọi khác nhau phù hợp điều kiện và hoàn cảnh lịch sử, song dù mang tên nào thì Mặt trận và nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị;

  Xem tiếp >>